Privacy Policy of Koronavirus SHPSH application

Save the Children's operates the Koronavirus SHPSH application, which provides the SERVICE.

This page is used to inform App users regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use the Koronavirus SHPSH application.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information we collect is used to create your profile in the application and for statistical purposes. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at link , unless otherwise defined in this Privacy Policy.

 

Information Collection and Use

For a better experience while using our App, we may ask you to provide us with personal information such as your date of birth, gender, place of birth, name, surname, weight and height. IT IS NOT OBLIGATORY TO FILL IN THE DATA. THEY ARE OPTIONAL. IT'S COMPLETE IN YOUR DESIRE IF YOU WANT TO FILL IN THE DATA OR NOT. The information we collect will be used to create your profile on the App. We may also ask you to collect NON-IDENTIFICABLE information of your profile, such as the city where you live, country, date of birth, gender, weight and height. COLLECTION OF THIS DATA WILL BE DONE ONLY IF YOU WILL AUTHORIZE US. THIS DATA IS NOT IDENTIFICABLE, AS YOUR NAME AND SURNAME IS STORED ONLY ON YOUR DEVICE AND WILL NEVER BE COLLECTED BY US. YOU HAVE THE RIGHT THROUGH THE APPLICATION TO CHANGE THE DATA COLLECTION AUTHORIZATION AT ANY TIME. As this application was created as part of the 'Schools for Health' project, the data collected by us will only be used for statistical purposes. IF YOU AUTHORIZE THE DATA COLLECTION, THEY ARE USED ONLY BY US FOR STATISTICAL REASONS AND ARE NOT SHARED WITH THIRD PARTIES.

 

Log Data

We want to inform you that our App, do not collect and send information to us that is called Log Data.

 

Notifications

We want to inform you that our application may send you informational or entertainment notifications relating to the content of the application. You can choose at any time whether you want to receive notifications or not through the settings provided by the operating system.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information. Your Personal Information are not shared with third parties but they are only saved on your device and on our servers if you authorize the collection of data for statistical reasons.

Links to Other Applications

Our App does not contain links to other applications.

 

Social Media

Our App does not use third-party services (social media) to communicate or interact.

 

 

 

Politikat e Privatësisë të aplikacionit Koronavirus SHPSH

Organizata Save the Children është përgjegjëse për aplikacionin Koronavirus SHPSH.

Kjo faqe përdoret për të informuar përdoruesit e aplikacionit në lidhje me politikat tona me mbledhjen, përdorimin dhe ekspozimin e Informacionit Personal nëse dikush vendos të përdorë aplikacionin Koronavirus SHPSH.

Nëse zgjidhni të përdorni Aplikacionin tonë, atëherë ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në lidhje me këtë politikë. Informacioni personal që ne mbledhim përdoret për krijimin e profilit tuaj në aplikacion dhe për arsye studimore dhe statistikore. Ne nuk do të përdorim ose ndajmë informacionin tuaj me askënd, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

Termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtin kuptim si në Termat dhe Kushtet tona, të cilat janë të aksesueshme në link , përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë.

 

Mbledhja dhe përdorimi i informacionit

Për një përvojë më të mirë gjatë përdorimit të aplikacionit tonë, mund t'ju kërkojmë të na jepni informacione personale si datëlindja, gjinia, vendlindja, emri, mbiemri, pesha dhe gjatësia tuaj. NUK ËSHTË E DETYRUESHME PLOTËSIMI I TË DHËNAVE. JENI JU AI QË VENDOSNI NËSE DËSHIRONI TI PLOTËSONI KËTO TË DHËNA APO JO. Informacioni që mbledhim do të përdoret për të krijuar profilin tuaj në aplikacion. Gjithashtu ne mund t’ju kërkojmë që të mbledhim të dhënat JO IDENTIFIKUESE të profilit tuaj, që janë qyteti ku jetoni, shteti, datëlindja, gjinia, pesha dhe gjatësia. MBLEDHJA E KËTYRE TË DHËNAVE DO TË BËHET VETËM NËSE JU DO TA LEJONI DIÇKA TË TILLË. KËTO TË DHËNA NUK JANË IDENTIFIKUESE, PASI EMRI DHE MBIEMRI JUAJ RUHET VETËM NË PAJISJEN TUAJ DHE ASNJËHERË NUK DO TË MBLIDHET NGA NE. JU E KENI MUNDËSINË NËPËRMJET APLIKACIONIT QË NË ÇDO KOHË TË NDRYSHONI AUTORIZIMIN E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE. Duke qënë se ky aplikacion është krijuar si pjesë e projektit ‘Shkollat për Shëndetin’, të dhënat e grumbulluara nga ne do të përdoren vetëm për arsye statistikore. NËSE JU AUTORIZONI MBLEDHJEN E TË DHËNAVE, ATO PËRDOREN VETËM NGA NE PËR ARSYE STATISTIKORE DHE NUK NDAHEN ME PALËT E TRETA.

Log Data

Ne duam t'ju informojmë se aplikacioni ynë nuk mbledh dhe dërgon tek ne informacione që quhen Log Data.

 

Njoftime

Ne duam t'ju informojmë se aplikacioni ynë mund t'ju dërgojë njoftime informuese ose argëtuese që kanë të bëjnë me përmbajtjen e aplikacionit. Ju mund të zgjidhni në çdo kohë nëse dëshironi të merrni njoftime ose jo nëpërmjet konfigurimeve që ju ofron sistemi operativ.

 

Siguria

Ne e vlerësojmë besimin tuaj për të na dhënë informacionin tuaj personal. Të dhënat tuaja personale nuk ndahen me palët e treta, por ruhen vetëm në pajisjen tuaj dhe në serverat tanë nëse ju autorizoni mbledhjen e të dhënave për arsye statistikore.

 

Lidhje me aplikacione të tjera

Aplikacioni ynë nuk përmban lidhje me aplikacione të tjera.

 

Mediat Sociale

Aplikacioni ynë nuk përdor shërbime të palëve të treta (media sociale) për të komunikuar ose ndërvepruar.

foto

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni